Pracownik socjalny w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka ma prawo odebrać je rodzicom lub opiekunom bez wcześniejszej decyzji sądu i umieścić u najbliższej rodziny lub w opiece zastępczej. Taką decyzję podejmuje wspólnie z lekarzem lub ratownikiem medycznym i policjantem. Udział tego ostatniego w tej procedurze określa projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z rodziny.

Jego ostateczna wersja uwzględnia zgłoszone do niego uwagi m.in. dotyczące par. 6 ust. 2. Pierwotnie w projekcie była mowa o tym, że w przypadku braku jednomyślności ostateczną decyzję o zabraniu dziecka podejmie pracownik socjalny. Taki przepis, jak wskazywało wiele organizacji pozarządowych oraz Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, był sprzeczny z przepisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie bowiem z nią decyzje o odebraniu dziecka muszą wspólnie podjąć pracownik socjalny, lekarz (ratownik) i policjant.

Dodatkowo zmieniony projekt rozporządzenia zobowiązuje policjanta do wręczenia rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka pisemnego pouczenia o prawie do złożenia w sądzie rodzinnym zażalenia na decyzję o odebraniu dziecka, jeżeli takiego pouczenia nie wręczył pracownik socjalny. Zgodnie z ustawą sąd ma obowiązek rozpatrzyć je w ciągu 24 godzin i podjąć decyzję, czy dziecko może wrócić do domu. Jednak ani ustawa, ani rozporządzenie nie precyzują, jak ma takie pouczenie oraz zażalenie wyglądać.

Rozporządzenie, które czeka na podpis ministra, zacznie obowiązywać z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.