Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje bez względu na osiągane dochody nie tylko rodzicom dziecka, lecz także jego opiekunowi prawnemu albo faktycznemu. Tym ostatnim jest osoba faktycznie opiekująca się maluchem, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka. O becikowe może też ubiegać się rodzic, który adoptował dziecko. Na złożenie wniosku ma 12 miesięcy od daty przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jedna z gmin odmówiła jednak przyznania becikowego rodzicowi adopcyjnemu, bo posiadała informacje, że na to dziecko becikowe już otrzymał rodzic biologiczny. Ten pierwszy odwołał się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), argumentując, że po zakończeniu procedury przysposobienia dziecka otrzymało nowy akt urodzenia i PESEL. Jednak SKO uznało, że becikowe nie przysługuje, bo zmienił się jedynie stan prawny dziecka, a nie faktyczny. Organ odwoławczy dodał, że z przepisów wynika, że jednorazowość becikowego odnosi się do faktu urodzenia dziecka.

Argumenty rodzica adopcyjnego podzielił natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 17 grudnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Wa 1521/10), który uchylił decyzję gminy i nakazał jej ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sąd zwrócił też uwagę na wątpliwości interpretacyjne, jakie budzi art. 15b ust. 2, ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Wskazał, że zastosowany w nim przepis nie rozstrzyga jednoznacznie, czy otrzymanie becikowego przez matkę lub ojca dziecka uniemożliwia otrzymanie tego świadczenia rodzicowi adopcyjnemu.

– W takiej sytuacji becikowe może być przyznane, zwłaszcza że po zmianie nazwiska dziecka oraz PESEL nie możemy sprawdzić, czy było już wcześniej pobrane świadczenie przez rodzica biologicznego, np. w innej gminie – mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Również w opinii Przemysława Andrysiaka, kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, rodzic adopcyjny w takich przypadkach ma prawo do becikowego, ale przepisy ustawy powinny na to jednoznacznie wskazywać.

Ważne!

Rodzice adopcyjni nie muszą dołączać do wniosku o becikowe zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie ciężarnej matki pod opieką lekarza