Wielu pracodawców korzysta z rozwiązań przewidzianych w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. pakietu antykryzysowego), w szczególności w zakresie stosowania umów o pracę zawartych na czas określony. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że ustawa ma ograniczony w czasie zakres obowiązywania. Do kiedy zatem można stosować przepisy tej ustawy?
Zgodnie z art. 34 ustawy przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy, indywidualny rozkład czasu pracy pracownika, obniżony wymiar czasu pracy oraz ograniczenia w zatrudnianiu pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony obowiązują nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Również objęcie pracownika przestojem ekonomicznym stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r. Kwestia umów zawartych na czas określony wymaga jednak szczegółowego omówienia. Przepisem art. 13 ustawa dopuściła możliwość stosowania wielokrotnego zatrudnienia tego samego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, nawet na bardzo krótkie (np. tygodniowe) okresy, jednak całkowity okres zatrudnienia na podstawie tego rodzaju umów nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nie stosuje się bowiem art. 251 kodeksu pracy, czyli przepisu ograniczającego liczbę kolejnych umów terminowych. Powstaje pytanie, czy koniec obowiązywania ustawy będzie miał wpływ na już zawarte umowy terminowe.
Ustawa wskazuje, że do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. stosuje się art. 251 kodeksu pracy. Innymi słowy ustawa nie ma zastosowania do umów na czas określony trwających w dniu 1 stycznia 2012 r. Natomiast jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę na czas określony, zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy, przypada po dniu 31 grudnia 2011 r., umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta.