Pracownik może wystąpić do PIP o poradę z zakresu prawa pracy. Na skutek skargi zatrudnionego inspektor może podjąć interwencję i zastosować odpowiednie środki prawne. Może też wnieść powództwo i uczestniczyć w postępowaniu przed sądem pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Czy można zwrócić się do PIP o poradę

Zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma wątpliwości co do długości udzielonego mu urlopu wypoczynkowego i wypłaconego za ten czas wynagrodzenia. Czy może, nie podając nazwy i adresu pracodawcy, zwrócić się do państwowej inspekcji pracy (PIP) o wyjaśnienia w tej sprawie?

Czy inspektor może wyegzekwować pensje

Od kilku miesięcy pracownik nie otrzymuje pensji w terminie, tj. do 10 każdego miesiąca. Wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nie dostał w ogóle, a pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca wynagradza mu czasem w postaci premii uznaniowych. Czy może wystąpić do inspekcji pracy o podjęcie interwencji?

Czy zleceniobiorca może wnosić o kontrolę bhp

Zleceniobiorca wykonuje czynności porządkowe w hali produkcyjnej. Jego zdaniem warunki techniczne tam panujące nie spełniają wymogów bhp, a stan hali grozi wypadkiem. Czy może złożyć skargę do PIP?

Czy PIP może reagować na mobbing

Pracownik od dłuższego czasu jest nękany przez swojego kierownika. Nie jest to jednorazowe zajście, lecz działania, które uniemożliwiają mu normalną pracę. Pracownik nie chce rozwiązywać umowy i dochodzić odszkodowania w sądzie. Czy może prosić PIP o pomoc?

Czy PIP zbada zasadność wypowiedzenia

Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, podając nieprawdziwe przyczyny. Czy PIP zajmie się wyjaśnieniem sprawy?

Czy inspekcja sprawdzi opłacanie składek do ZUS

Pracownik nie otrzymuje miesięcznych raportów RMUA. Ma wątpliwości, czy są za niego odprowadzane składki do ZUS. Czy kontrola prawidłowości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne leży w gestii Państwowej Inspekcji Pracy?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakich sprawach pracownik może zwrócić się do PIP.