Wspólnicy prowadzący spółkę cywilną chcą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Mogą to zrobić, ale każdy indywidualnie we własnym imieniu i pod warunkiem że nie zatrudniają osób na umowę o pracę.

Obowiązek ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność istnieje od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania działalności. Wyłączone są okresy, w których jej wykonywanie zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Działalność może być zawieszona, gdy osoba prowadząca działalność nie zatrudnia pracowników, na okres od 1 do 24 miesięcy.

Obowiązek zgłoszenia

Zawieszając działalność, płatnik zobowiązany jest zgłosić to w organie ewidencyjnym, który przekazuje do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu.

Na tej podstawie ZUS sporządza wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność (ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (ZUS ZCNA).

ZUS nie wyrejestruje płatnika, gdy zatrudnia on osoby, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców).

Jeżeli do ZUS-u wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu, a płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami, wówczas powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej zawieszenie.

Zawieszenie wykonywania działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie działalności (art. 36a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).