Wypełniona przez policjanta lub lekarza Niebieska Karta dokumentująca przypadki domowej przemocy zostanie przekazana do gminnego zespołu interdyscyplinarnego.
Wobec ofiar przemocy w rodzinie może być zastosowana procedura Niebieskiej Karty. Jej uruchomienie polega na wypełnieniu specjalnego druku. Do konsultacji społecznych przekazany został właśnie projekt rozporządzenia dotyczący procedury oraz wzorów formularzy Niebieskiej Karty. Wymagają one dostosowania w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która m.in. rozszerza liczbę służb społecznych mogących ją stosować o przedstawicieli służby zdrowia, oświaty i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
– Do tej pory takie prawo mieli pracownicy socjalni i policjanci, ale obowiązywały ich różne procedury działania i wzory formularzy – mówi Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet.
Rozporządzenie określa wzory pięciu części Niebieskiej Karty, wypełnianych na poszczególnych etapach udzielania pomocy ofiarom przemocy. Część A jest uzupełniana przez osoby, które mają pierwszy kontakt z ofiarą przemocy, np. pracownika socjalnego lub lekarza. W przypadku policjanta wezwanego do interwencji domowej wypełniana jest część B Niebieskiej Karty. W obydwu sytuacjach ofiara przemocy otrzymuje część E formularza, która zawiera informacje o przysługujących jej prawach i formach pomocy.
Zgodnie z projektem druk ma być przekazywany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który odpowiada za działania gminy w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podejmuje on decyzję o podjęciu dalszych działań w ramach zespołu lub o powołaniu grupy roboczej.
– Lepiej, aby sprawa została przekazana do grupy roboczej. Ta może spotykać się częściej niż zespół – mówi Urszula Nowakowska.
Podczas spotkania z pokrzywdzoną osobą wypełniana jest część C Niebieskiej Karty. Zawiera ona szczegółowy plan działania i formy udzielanej jej pomocy. Przewodniczący zespołu może też wezwać sprawcę przemocy. W takiej sytuacji wypełniana jest część D formularza. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.