Dzisiaj i jutro wchodzą w życie dwa rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, które określają nowe zasady ubiegania się o te środki. Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie z 11 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. nr 19, poz. 92).

Jutro zacznie obowiązywać rozporządzenie z 11 stycznia 2011 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. 20, poz. 103).

Zgodnie z nimi firma może otrzymać dotację na nawet 100 proc. kosztów badań podstawowych (czyli wstępnych). Natomiast 50 proc. na realizację badań przemysłowych, a 25 proc. na prace rozwojowe. Ale dotacja z budżetu może być wyższa, np. gdy o środki ubiega się mała firma. Pomocy nie otrzymają zadłużeni przedsiębiorcy.

Do kosztów realizacji projektu można wliczyć wynagrodzenia osób przy nim pracujących, koszty aparatury naukowo-badawczej, koszty usług badawczych oraz gruntów i nieruchomości, które są potrzebne do prowadzenia badań.

Przy ocenie projektu zespół opiniujący weźmie m.in. pod uwagę jego wartość naukową i innowacyjność, zasadność planowanych kosztów oraz ocenę wywiązywania się przedsiębiorcy z realizowanych uprzednio zadań finansowanych z pieniędzy na naukę.

Minister nauki i szkolnictwa wyda decyzję o przyznaniu pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do sześciu miesięcy.