Ministerstwo Spraw Zagranicznych szuka chętnych do prac w komisji konkursowej oceniającej projekty mające promować Polskę w 2011 roku.

Zaproszenie skierowane jest do fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Udział w pracach komisji konkursowej jest jednak nieodpłatny

Otwarty konkurs Promocja Wiedzy o Polsce 2011 został ogłoszony 24 stycznia. Tematem konkursu są działania mające na celu upowszechnianie wśród społeczeństw krajów obcych wiedzy o Polsce współczesnej i jej historii, w tym zwłaszcza:

- działania z zakresu dyplomacji publicznej dotyczące polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

- działania z zakresu dyplomacji publicznej dotyczące polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza krajów Partnerstwa Wschodniego;

- działania z zakresu dyplomacji publicznej na rzecz umacniania stosunków polsko - rosyjskich, w tym zwłaszcza działania skierowane do środowisk opiniotwórczych i młodzieży;

- działanie na rzecz dalszego umacniania stosunków polsko – żydowskich, w tym informowanie o inicjatywach z zakresu dialogu polsko – żydowskiego oraz działania nakierowane na zwalczanie stereotypów dotyczących Polski w środowiskach żydowskich i innych. Szczególnie premiowane będą projekty dotyczące krajów, w których do tej pory nie prowadzono takich działań;

- działania z zakresu dyplomacji publicznej na rzecz promocji wiedzy o Polsce jako atrakcyjnym i godnym zaufania partnerze na arenie międzynarodowej, zaangażowanym w problemy globalne oraz kraju o bogatej i różnorodnej kulturze osadzonej w europejskiej tradycji.

Zainteresowanie konkursem, w roku prezydencji Polski w Unii, jest bardzo duże. MSZ czeka na zgłoszenia kandydatów na członków komisji, która będzie oceniać zgłoszone wnioski.

Kandydaci muszą mieć rekomendację przynajmniej jednej organizacji pozarządowej, mieć przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i oceny wniosków o dotacje oraz w promocji Polski za granicą. Atutem jest także znajomość zagadnień związanych z dyplomacją publiczną.
Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne wylosowane zostaną osoby, które trafią do komisji konkursowej. Ze składu komisji wyłączone zostaną jednak osoby, które są w jakikolwiek sposób związane z którymkolwiek z wnioskodawców. Dotyczy to także ich małżonków, krewnych i powinowatych.