"(...) W chwili obecnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi prac w zakresie zmiany obowiązujących zasad waloryzacji świadczeń" - napisał Bucior w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wiceminister pracy podkreśla także, że w ostatnim okresie napływają do resortu pracy przeciwstawne wnioski i postulaty w zakresie zmiany zasad waloryzacji.

"Są to propozycje zastąpienia waloryzacji procentowej waloryzacją kwotową, pozostawienia obowiązujących zasad waloryzacji świadczeń, czy też wprowadzenia waloryzacji procentowo-kwotowej" - informuje Bucior.

"Podjęcie jakichkolwiek rozstrzygnięć w tym obszarze wymagałoby przeprowadzenia szerokiej dyskusji, która powinna objąć swoim zakresem wszelkie zagrożenia wynikające z nowych regulacji, w szczególności problem konstytucyjności ewentualnych rozwiązań" - dodaje.

Rząd przyjął wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na poziomie 2,7 proc.

W bieżącym roku waloryzacja nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ustawie budżetowej na 2011 r. rząd przyjął wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na poziomie 2,7 proc. Zgodnie jednak z podanymi przez GUS w środę danymi waloryzacja świadczeń w tym roku wyniesie 3,1 proc.