Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest udzielane pracodawcom na podstawie art. 26a – 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej jako ustawa.

Obligatoryjne wsparcie

Dofinansowanie jest udzielane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obligatoryjnie na wniosek pracodawcy spełniającego warunki do otrzymania tego wsparcia. Taka konstrukcja dofinansowania skutkuje tym, że PFRON nie może odmówić udzielenia dofinansowania ani wstrzymać jego wypłaty, jeżeli pracodawca spełnia warunki wynikające z ustawy, a w przypadku gdy dofinansowanie na danego pracownika stanowi pomoc publiczną – także warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. WE L 214 z 9 sierpnia 2008 r., str. 3) – dalej rozporządzenie KE. Zatem ustalenie, czy pracodawca spełnia te warunki, jest kluczowe dla stwierdzenia, czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie.

Wspomniane warunki można podzielić na:

● warunki dotyczące pracodawcy (przymiot pracodawcy, struktura zatrudnienia, brak zaległości wobec PFRON),

● warunki dotyczące pracownika (podstawa zatrudnienia, status osoby niepełnosprawnej, wygenerowanie kosztów płacy za dany miesiąc),

● dodatkowe warunki związane z zaliczeniem dofinansowania na danego pracownika do pomocy publicznej, tj. dodatkowe warunki dotyczące pracodawcy (sytuacja ekonomiczna, profil sektorowy), efekt zachęty, pułapy intensywności i wielkości pomocy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Struktury zatrudnienia

Ustalenia przeciętnego zatrudnienia

Warunków dotyczących pracownika

Dokumentowania schorzeń

Obliczenia dofinansowania do wypłaty

Określenia kosztów płacy

Ograniczenia dofinansowania

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dofinansowanie z PFRON zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.