Pracodawca zmienił w regulaminie pracy postanowienia dotyczące systemów czasu pracy obowiązujących pracowników, terminu wypłaty wynagrodzenia oraz godzin pory nocnej. Nie złożył jednak pracownikom indywidualnych wypowiedzeń zmieniających, pomimo że nowe postanowienia nie są tak korzystne jak poprzednie.

Firma ma prawo zmieniać obowiązujący regulamin pracy. By zmiana była skuteczna, musi zostać przeprowadzona określona procedura przewidziana przepisami kodeksu pracy. Treść regulaminu musi być uzgodniona ze związkami zawodowymi (jeśli takie działają w zakładzie pracy). Regulamin należy w zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy sposób podać do wiadomości pracowników, a zaczyna on obowiązywać dopiero po upływie dwóch tygodni od wskazanego powiadomienia.

Przy regulaminie pracy przepisy nie zawierają analogicznych regulacji do regulaminu wynagradzania czy układu zbiorowego pracy nakazującego wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia przez wypowiedzenie zmieniające. Oznacza to, że pracodawca, co do zasady, nie ma takiego obowiązku, nawet jeżeli zmiany wprowadzone w regulaminie są mniej korzystne dla zatrudnionych w porównaniu z poprzednio obowiązującymi.

Wskazana zasada odnosi się jednak tylko do tych postanowień regulaminu pracy, które dotyczą porządku i organizacji pracy (zakres przedmiotowy został wymieniony w szerokim, acz niewyczerpującym zakresie, w kodeksie pracy). W przypadku gdyby regulamin pracy zawierał oprócz kwestii związanych z organizacją, dyscypliną i porządkiem pracy także inne postanowienia kształtujące indywidualne uprawnienia pracowników, to ich zmiana na niekorzyść pracowników wymagałaby złożenia wypowiedzeń zmieniających każdemu podwładnemu. Można też tego dokonać w drodze porozumień zmieniających. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy na taką zmianą wyrażają zgodę.

Może się też zdarzyć, że niektóre z postanowień regulaminu pracy są powtórzone w indywidualnych umowach o pracę zatrudnionych, np. umowa zawiera postanowienia dotyczącego systemy czasu pracy obowiązującego pracownika. W takiej sytuacji nie wystarczy, że firma, która chce wprowadzić mniej korzystne dla pracownika zapisy, zmodyfikuje regulacje wewnątrzzakładowe. Musi zawrzeć z pracownikami odpowiednie porozumienia lub też wręczyć im wypowiedzenia zmieniające (wyrok SN z 17 listopada 1978 r., I PRN 114/78, OSNCP z 1979 r. nr 6, poz. 130).

Podstawa prawna

Art. 104 – 1043 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).