Pracownica na koniec października wypowiedziała umowę o pracę. W grudniu zaszła w ciążę, po czym poinformowała pracodawcę, że cofa swoje wypowiedzenie z powodu działania pod wpływem błędu. W opisanej sytuacji kobieta, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, nie była jeszcze w ciąży i nie można uznać, że działała w błędzie. Nie może więc uchylić się od skutków swojego oświadczenia, chyba że pracodawca wyrazi zgodę na cofnięcie wypowiedzenia.

Ochrona stosunku pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Firma nie może zarówno złożyć w czasie ciąży pracownicy oświadczenia o wypowiedzeniu jej umowy o pracę, jak i rozwiązać umowy w trakcie ciąży wskutek upływu okresu wypowiedzenia dokonanego przed ciążą. Niedopuszczalne jest także rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn przez pracownicę niezawinionych.

W orzecznictwie SN wielokrotnie podkreślano szczególny charakter ochrony kobiet spodziewających się dziecka. Przemawia to za przyjęciem wadliwości wypowiedzenia także wówczas, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia, a o ciąży powiadomiła pracodawcę już po rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok z 2 czerwca 1995 r. I PRN 23/95, OSNAPiUS z 1995 r. nr 22, poz. 276; wyrok z 29 marca 2001 r., I PKN 330/2000, OSNP z 2003 r. nr 1, poz. 11).