Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmianami do tych ustaw zajmował się już tydzień temu, ale wątpliwości co do wyliczeń zawartych w projekcie nowelizacji dotyczących sposobu ustalania dochodu miało Ministerstwo Finansów.

Najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone do obydwu ustaw, dotyczą przeniesienia do nich z rozporządzeń przepisów określających sposób obliczania dochodu rodziny na potrzeby przyznania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA).

Doprecyzowane zostały też przepisy dotyczące sposobu ustalania dochodu utraconego i uzyskanego, a zamknięta lista dochodów, które można uznać za dochód utracony, została rozszerzona o utratę zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego i macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia.

Dodatkowo w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały zmienione przepisy określające zasady odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym. Wymagały one dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 46/07). Niesolidny rodzic nie straci tego dokumentu, jeżeli będzie płacił co najmniej 30 proc. alimentów przez sześć kolejnych miesięcy.

Z kolei gmina, zanim wyśle do starosty wniosek o odebranie prawa jazdy, wyda decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od alimentacji. Od tej decyzji rodzicowi będzie przysługiwało odwołanie. Ponadto gminy będą przekazywać resortowi pracy dane o osobach uprawnionych do świadczeń z FA i wartości przyznanych świadczeń.

Natomiast w ustawie o świadczeniach rodzinnych zmienią się też przepisy dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Gmina będzie mogła m.in. przeprowadzić wywiad z opiekunem osoby niesamodzielnej otrzymującym to świadczenie, który sprawdzi, czy dalej spełnia warunki jego przyznania.