Pracodawca, który przed 1 stycznia 2011 r. nabył prawo do obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, mimo że od nowego roku zmieniły się zasady udzielania takich ulg. Obniżyć swoje wpłaty mogą też te firmy, które do końca ubiegłego roku zakupiły towar lub usługę od pracodawcy (np. zakładu pracy chronionej), który taką ulgę im wystawia. Tak wynika z interpretacji biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON-I-076-36-2-LK/2010), przygotowanej dla Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Do końca 2010 r. firma zyskiwała prawo do obniżenia wpłat na PFRON, jeśli zakupiła usługę lub produkty od firmy, która zatrudniała co najmniej 25 pracowników i osiągała wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wysokości co najmniej 10 proc. Od nowego roku wpłaty do PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, który osiąga co najmniej 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli są niewidome, psychicznie chore, upośledzone umysłowo, mają całościowe zaburzenia rozwojowe lub chorują na epilepsję. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475). Nowela znacznie zawęża zatem krąg pracodawców uprawnionych do wystawienia ulgi. Zawiera ona jednak także przepisy przejściowe, które ułatwią firmom korzystanie z ulg w 2011 r.

Według POPON interpretacja biura pełnomocnika rządu oznacza, że jeśli przed 1 stycznia 2011 r. firma zakupiła towary lub usługi od przedsiębiorcy spełniającego warunki do wystawienia ulgi (wówczas obowiązujące), może z niej skorzystać w tym roku. Jest to możliwe, nawet jeśli zapłata za fakturę oraz wystawienie informacji o kwocie obniżenia wpłat nastąpiły już po 1 stycznia 2011 r., a więc po zmianie przepisów.