Klub dziecięcy to nowa forma opieki, którą wprowadza skierowana do podpisu prezydenta ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jej przepisy określają, kto i na jakich zasadach może prowadzić ten typ placówki oraz jakie kwalifikacje powinni spełniać zatrudnieni w nich opiekunowie.

Zgodnie z nimi klub dziecięcy może być prowadzony przez gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne. Rodzic będzie mógł umieścić w nim dziecko, które skończyło rok życia, do ukończenia 3 lat, a w sytuacji gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, do ukończenia 4 lat. Ustawa wskazuje, że dziecko przebywające w klubie jest objęte opieką przez nie więcej niż 5 godzin dziennie, a rodzic ponosi opłatę za jego pobyt.

– Klub dziecięcy jest dobrym rozwiązaniem dla małych i wiejskich gmin, gdzie nie ma zapotrzebowania na całodniową opiekę. Kluby mógłby działać po sąsiedzku z małymi przedszkolami – mówi Teresa Ogrodzińska, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków lokalowych i sanitarnych, jakie musi zapewniać klub dziecięcy, będą określone w rozporządzeniu przygotowywanym przez resort pracy. Sama ustawa wskazuje, że lokal, w którym jest prowadzony klub dziecięcy, ma co najmniej jedno pomieszczenie.

Przepisy ustawy określają, że jeden opiekun będzie zajmował się maksymalnie ośmiorgiem dzieci lub pięciorgiem, jeżeli jest wśród nich dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki. Aby zostać opiekunem dziecięcym, osoba musi mieć kwalifikacje w zawodach wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, np. pielęgniarki, nauczyciela wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoby, które mają wykształcenie średnie, też mogą pracować jako opiekun, jeżeli mają dwuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi lub odbędą 280-godzinne szkolenie. Takie same kwalifikacje jak opiekun musi mieć osoba kierująca klubem dziecięcym.

Podmiot, który będzie zakładać klub dziecięcy, musi nadać mu statut określający warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat za jego pobyt oraz wyżywienie (jeżeli klub będzie zapewniał posiłki) oraz zadania, które ma spełniać. Z kolei regulamin organizacyjny, przygotowany przez osobę kierującą pracami klubu, określi sprawy organizacyjne, np. godziny otwarcia.

Każdy klub dziecięcy musi uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Uzyskanie wpisu musi być poprzedzone przeprowadzeniem wizytacji klubu przez zespół kontrolny z gminy.