Urzędy gmin, starostwa oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy zostaną skontrolowane przez wojewódzkich inspektorów.
Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konieczność jego wydania wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązująca od 1 sierpnia 2010 roku, która rozszerzyła zakres nadzoru wojewody. Dotychczas wojewoda kontrolował jedynie zadania zlecane samorządom, a teraz nadzór obejmie też zadania własne, np. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą.
Zgodnie z rozporządzeniem kontroli będą podlegać jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykonujące działania związane z przeciwdziałaniem domowej przemocy, w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej. Kontrolowane będą też podmioty niepubliczne, którym zlecono realizację zadań wynikających z ustawy oraz urzędy gmin i starostwa powiatowe.
Te instytucje będą podlegać kontrolom kompleksowym przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na trzy lata oraz kontrolom problemowym i sprawdzającym, które będą uwzględniane w planie kontroli na dany rok. Z kolei w przypadku informacji o nieprawidłowościach inspektorzy będą mogli przeprowadzić kontrole doraźne.
– Tryb przeprowadzania kontroli jest zbliżony do tego, który obowiązuje przy nadzorze nad realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – mówi Renata Karwowska z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Rozporządzenie określa też kwalifikacje, jakie musi mieć inspektor przeprowadzający czynności kontrolne. Wymagane jest od niego m.in. trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucji, która zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub ukończenie szkoleń w wymiarze 100 godzin z tego zakresu.
Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
3,3 mln zł otrzymają w tym roku samorządy na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie