Domy pomocy społecznej oraz domy dziecka zyskały dodatkowe dwa lata na realizację planów naprawczych, w efekcie których mają dostosować się do obowiązujących wymogów. Zmienione zostały też zasady dotyczące przyznawania zasiłków okresowych i celowych w okresie realizacji kontraktu socjalnego.
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, którą przyjął Sejm, daje domom pomocy społecznej (DPS) oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym więcej czasu na dostosowanie się do standardów, jakie docelowo mają one spełniać. Posłowie poparli bowiem poprawkę zgłoszoną w trakcie drugiego czytania projektu, która wydłuża czas, w którym nie tylko DPS-y, ale też domy dziecka mogą realizować plany naprawcze. Pierwotnie termin ten wyznaczono na koniec 2010 r. Ostatecznie wydłużyła ona ten czas do końca 2012 r.
Nowelizacja podwyższa też próg dochodowy, który zwalnia rodzinę od ponoszenia kosztów za pobyt bliskiej osoby w DPS. Obecnie rodzina jest zobowiązana do współpłacenia, jeżeli osiąga w przeliczeniu na jednego jej członka dochody wyższe niż 250 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (877 zł). Po zmianie próg ten został podniesiony do 300 proc. kryterium (1053 zł). W efekcie tych zmian mniej osób będzie dopłacać do pobytów w DPS.
Zmienione zostały też zasady dotyczące przyznawania zasiłków okresowych i celowych w okresie realizacji kontraktu socjalnego. Nowe przepisy umożliwiają wypłacanie tego zasiłku w sytuacji, gdy ta osoba została zatrudniona i w związku z tym osiąga wyższe dochody. Nie może to być jednak dłużej niż przez 3 miesiące od podjęcia pracy.
Ponadto ustawa doprecyzowuje, że ośrodki pomocy społecznej, zapewniając zatrudnienie pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy, nie mogą zatrudniać mniej niż 3 pracowników socjalnych w przeliczeniu na pełne etaty. Dodatkowo pod opieką jednego pracownika socjalnego będzie się znajdować nie więcej niż 50 rodzin lub osób samotnych, z którym prowadzi pracę socjalną. Ten przepis ma jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2015 r.
Teraz ustawa trafi do Senatu.