Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie powołany w ciągu dwóch tygodni; ministerstwo pracy wydało już odpowiednie rozporządzenie - poinformował PAP wiceminister w tym resorcie Jarosław Duda.

Rozporządzenie powołujące zespół monitorujący ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest jednym z aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie w sierpniu ubiegłego roku. Zespół, w skład którego wchodzić będą m.in. przedstawiciele rządu, samorządu oraz organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, ma być organem doradczym MPiPS. Na przygotowanie rozporządzeń do ustawy rząd miał pół roku - do końca stycznia.

Jak poinformował w czwartek Duda, rozporządzenie powołujące zespół monitorujący jest już gotowe. "Jesteśmy trochę spóźnieni, ale udało się. W ciągu dwóch tygodni zespół zostanie powołany i rozpoczniemy prace" - powiedział PAP wiceminister. "Wybierzemy najlepszych" - dodał, pytany o to, którzy przedstawiciele organizacji pozarządowych wejdą do zespołu.

Jak dodał, zespół pomoże w dopracowaniu pozostałych aktów wykonawczych do ustawy. "Projekty tych rozporządzeń są już gotowe, ale będziemy mogli wspólnie popracować nad szczegółami" - podkreślił Duda.

Ustawa wprowadziła zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmocniła ochronę ofiar przemocy

Przedstawiciele organizacji pozarządowych już kilka miesięcy temu zwracali uwagę, że zespół mógłby być pomocny w pracach nad aktami wykonawczymi do ustawy.

Ustawa wprowadziła zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmocniła ochronę ofiar przemocy, m.in. przez skuteczną izolację sprawców od ofiar przemocy przez środki separujące, np. zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Ustawa wprowadziła bezpłatną obdukcję, a także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy. Uprawniła pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, wprowadziła także wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

W związku z wejściem w życie ustawy różne resorty miały opracować sześć rozporządzeń, m.in. ws. wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, ws. standardu usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki dla ofiar przemocy w rodzinie, ws. procedury Niebieska Karta i ws. procedury postępowania policji przy wykonywaniu czynności związanych z odebraniem dziecka w przypadkach zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie.