Wszystkie kluby poparły proponowane rozwiązanie. Niektórzy ich przedstawiciele wnieśli jednak drobne poprawki, dlatego projekt został ponownie wysłany do komisji polityki społecznej i rodziny.

ZUS powinien informować płatnika o nadpłacie tylko wtedy, gdy koszty z tym związane nie przewyższają kwoty nadpłaty. Projekt przewiduje, że musi to robić zawsze – mówi Jerzy Ziętek z PO.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Można się zatem spodziewać, że zacznie obowiązywać najwcześniej w marcu.

Rząd musiał przygotować ten projekt po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r., sygn. akt P 29/08 (Dz.U. nr 105, poz. 668), który stwierdził, że nie powinno być tak, że ZUS może domagać się składek od płatnika przez 10 lat, a ten zwrotu nienależnie pobranych płatności tylko przez pięć.

– Wprowadzenie tej zmiany wyrównuje szanse ZUS i płatników – zauważa Norbert Raba z PO, poseł sprawozdawca.

Termin przedawnienia będzie liczony od otrzymania przez płatnika zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek lub od dnia złożenia przez płatnika wniosku o ich zwrot. Jeśli żaden z tych przypadków nie wystąpi, wówczas przedawnienie biegnie od dnia opłacenia składek przez płatników.