Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem odrębną umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, a także po jego ustaniu. Zdarza się, że ta odrębna umowa nie zostaje sporządzona w formie osobnego dokumentu, lecz jest zawarta w treści umowy o pracę. Jakkolwiek jest to dopuszczalne, to zawarcie umowy o zakazie konkurencji w takiej formie może prowadzić do niejasności związanych z możliwością jej rozwiązania czy modyfikacji w drodze wypowiedzenia zmieniającego.
Pracodawca ma możliwość zmiany warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę za pomocą tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Art. 42 par. 3 k.p. stanowi, że jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki określone w wypowiedzeniu. W tej sytuacji dochodzi do tzw. milczącej zgody pracownika na nowe warunki pracy. Jednakże, jeżeli w treści wypowiedzenia zmieniającego znajdzie się zapis o rozwiązaniu umowy o zakazie konkurencji, to nawet jeżeli pracownik nie odmówi przyjęcia zaproponowanych mu nowych warunków, nie dojdzie do skutecznego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Wynika to z faktu, że dla oświadczenia woli pracownika o rozwiązaniu umowy o zakazie konkurencji konieczna jest forma pisemna. Art. 1013 k.p. stanowi, że umowa o zakazie konkurencji zawsze wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności tej umowy. Oznacza to, że również dla skutecznego rozwiązania tej umowy konieczne będzie, by oświadczenia woli obu stron złożone zostały w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji za pomocą wypowiedzenia warunków pracy i płacy będzie jednak skuteczne, jeżeli pracownik zaakceptuje rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji na piśmie.
Możliwa jest zatem sytuacja, że pracodawca, po milczącej akceptacji przez pracownika warunków zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, będzie pozostawał w przeświadczeniu, że doszło także do rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Jednakże, ustanowiony w art. 1013 k.p. bezwzględny wymóg formy pisemnej dla umowy o zakazie konkurencji nie pozwala na rozwiązanie tej umowy inaczej niż poprzez złożenie przez obie strony oświadczeń woli na piśmie.