Rodzinny wywiad środowiskowy jest przeprowadzany przez pracownika socjalnego z osobą lub rodziną ubiegającą się o świadczenia z pomocy społecznej. Do publikacji w Dzienniku Ustaw skierowane zostało nowe rozporządzenie określające jego druki oraz sposób przeprowadzania.

Nowe rozporządzenie składa się tak jak dotychczasowe z 12 załączników, które określają m. in. wzór podstawowego wywiadu środowiskowego, jego aktualizacji oraz oświadczenia majątkowego. Nie ma jednak wśród nich wzoru druku Niebieskiej Karty wypełnianej w przypadku stosowania przemocy w rodzinie. Ten wzór zostanie określony w odrębnym rozporządzeniu. Natomiast jako nowy został dołączony załącznik nr X, który będzie wypełniany w przypadku osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego na skalę masową, np. powodzi. W tym przypadku druk wywiadu jest krótszy w porównaniu do podstawowego wywiadu środowiskowego, bo składa się z 5 stron, a nie 17.

– Przyspieszy to procedurę przyznawania świadczeń, bo w sytuacji klęski żywiołowej nie ma potrzeby szczegółowego badania sytuacji dochodowej i rodzinnej tych osób, a wywiad koncentruje się na stratach, które poniosły w wyniku zdarzenia losowego – mówi Halina Rogalska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie.

Dodatkowo, jeżeli dokumenty, które są potrzebne do przeprowadzenia wywiadu, uległy zniszczeniu, pracownik socjalny ustali niezbędne informacje na podstawie oświadczeń tych osób.

Ponadto rozporządzenie doprecyzowuje sposób przeprowadzania wywiadu. Wskazuje, że przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby lub rodziny, w dniach roboczych i godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wywiad może być też przeprowadzony w innym terminie uzgodnionym z rodziną za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Przepisy dopuszczają też możliwość zostawienia w aktach sprawy kopii dokumentów, które służą ustaleniu sytuacji rodzinnej, majątkowej i zdrowotnej osoby ubiegającej się o pomoc, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ich zgodność z oryginałem potwierdza pracownik socjalny przeprowadzający wywiad. Te dokumenty będą też mogły być przekazywane w formie elektronicznej.