Nowe zasady odbierania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym przewiduje nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, którą na dzisiejszym posiedzeniu ma przyjąć rząd. Przygotowane przez resort pracy zmiany w procedurze odbierania tego dokumentu mają ją dostosować do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 46/07).

Zgodnie z nimi dłużnik najpierw będzie uznany przez gminę za uchylającego się od alimentacji i od tej decyzji będzie się mógł odwołać. Dopiero po jej uprawomocnieniu się gmina wyśle do starosty wniosek o odebranie mu prawa jazdy. Rodzic nie musi się natomiast obawiać uznania za uchylającego się od alimentacji i utraty prawa jazdy, jeżeli przez sześć kolejnych miesięcy płaci nie mniej niż 30 proc. zasądzonych alimentów.

Nowelizacja doprecyzowuje też kwestie związane z świadczeniami nienależnie pobranymi. Gmina żąda ich zwrotu w sytuacji, gdy osoba uprawniona do świadczeń z FA w okresie ich otrzymywania jednocześnie otrzymała alimenty bezpośrednio od rodzica. Zmienione przepisy ustawy przewidują, że nie będzie miało znaczenia, czy są to bieżące, czy zaległe alimenty.

– W ten sposób przepisy będą jednoznacznie określać, że rodzic musi zwrócić nam świadczenia, bo obecnie sądy często uznają, że otrzymanie zaległych alimentów nie powinno pozbawiać prawa do świadczeń z FA – mówi Anna Kwaśniewska, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Takie stanowisko zajęły m.in. Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 597/10) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (II SA/Łd 325/10).

Rząd oprócz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmie się też ustawą o świadczeniach rodzinnych. Najważniejsze zmiany, które przewiduje jej nowelizacja, dotyczą doprecyzowania i przeniesienia z rozporządzenia do ustawy przepisów dotyczących obliczania dochodu uzyskanego i dochodu utraconego. Poszerzony zostanie też katalog dochodów, które mogą być uznane za dochód utracony i uzyskany. Nowelizacja wprowadza też kolejne ograniczenia związane z przyznawaniem świadczenia pielęgnacyjnego i możliwość sprawdzania opiekuna osoby niepełnosprawnej w trakcie, gdy otrzymuje to świadczenie. Ponadto z katalogu dochodów, które są uwzględniane przy obliczaniu dochodu rodziny, wyłączone zostaną stypendia naukowe przyznawane uczniom.