Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy, dające m.in. więcej praw samozatrudnionym. Są zawarte w uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 257, poz. 1275). Takie osoby po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy jako bezrobotne mogą podnosić kwalifikacje. Rejestracja jest możliwa w dwóch przypadkach. W czasie, kiedy osoba prowadząca działalność gospodarczą zawiesiła ją, i wtedy, gdy termin jej rozpoczęcia jeszcze nie upłynął.

Dzięki posiadaniu statusu bezrobotnego samozatrudnieni mają między innymi prawo do szkoleń, studiów podyplomowych, staży czy przygotowania zawodowego.

Mogą brać udział w szkoleniach indywidualnych i grupowych. Za te pierwsze dyrektor może zapłacić do trzech średnich płac (obecnie 9,6 tys. zł). Urząd poniesie pełne koszty szkolenia grupowego, nawet jeśli okażą się wyższe niż kwota odpowiadająca trzem średnim płacom. Dyrektor może też na wniosek samozatrudnionego zapłacić za jego studia podyplomowe, jednak nie więcej niż trzy średnie pensje.

Samozatrudniony może także odbyć staż w firmie, który trwa do pół roku. Młode osoby, które nie ukończyły 25 lat, mogą być na stażu nawet do roku. Osoba bezrobotna ma prawo odbywać praktykę w ramach przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy. Odbywa się ono w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych. Ta pierwsza trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie od 3 do 6 miesięcy.

Osoba prowadząca biznes, która go zawiesza, ma prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych po 90 dniach od zarejestrowania w urzędzie pracy. Ten, kto ma odroczony termin rozpoczęcia biznesu, może otrzymać zasiłek szybciej, już po siedmiu dniach od zarejestrowania. Samozatrudnieni nie mogą natomiast ubiegać się o dotację na biznes.