Okresy wypowiedzenia umowy o pracę ustalone w kodeksie pracy mają co do zasady charakter bezwzględnie obowiązujący. Jednakże istnieją również sytuacje, w których możliwe jest ich skrócenie za zgodą obu stron lub też jednostronnie przez pracodawcę. Dopuszczalne jest także umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia, gdyż jest to zwykle bardziej korzystne dla pracowników
Okresy wypowiedzenia uregulowane zostały w kodeksie pracy w sposób zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów umów o pracę.
Największe znaczenie w praktyce ma wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony unormowane w art. 36 par. 1 k.p. Według tego przepisu okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: