Sąd uzna za mobbing działania lub zachowania mobbera, jeżeli powodują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej.
Pracuję jako kierownik średniego szczebla. Od miesięcy jestem szykanowany przez ściśle współpracującego z pracodawcą kluczowego kontrahenta. Podjąłem leczenie z powodu depresji. Czy mogę domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia za wywołany mobbingiem rozstrój zdrowia?
Tak, pod warunkiem stwierdzenie rozstroju zdrowia kwalifikowanego w kategoriach medycznych.