Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników mają obowiązek doprowadzić do powołania rady pracowników. Firma ma przekazywać radzie pracowników informacje dotyczące:

● działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,

● stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia,

● działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Niewątpliwie rada powinna otrzymać informacje o planowanych zwolnieniach grupowych, nawet gdyby przewidywania pracodawcy nie wyszły poza sferę planów i nie zostały zrealizowane. Wiedza taka służy możliwości poddania szerszej analizie zamierzeń pracodawcy w zakresie – między innymi – restrukturyzacji zatrudnienia.

Takie działania w żadnym jednak wypadku nie zwalniają pracodawcy z wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z 13 marca 2003 r. (ustawy o zwolnieniach grupowych).

Ważne jest, że pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą i ich przeanalizowanie, co oznacza odpowiednio wcześniejsze w stosunku do procedur dotyczących zwolnień grupowych informowanie rady.

PRZYKŁAD

Zwolnienia muszą być prowadzone w oparciu o szczególne przepisy

W spółce pracują 64 osoby i działa trzyosobowa rada pracowników. Na początku grudnia zarząd poinformował radę, że w związku ze zmniejszeniem popytu na produkowane towary rozważana jest możliwość redukcji zatrudnienia o około 30 proc. Pod koniec grudnia 16 pracowników otrzymało wypowiedzenia umów o pracę, w których jako przyczynę podano względy ekonomiczne. Kilku pracowników chce się odwołać twierdząc, że nie została zachowana procedura związana ze zwolnieniami grupowymi. Odwołując się od wypowiedzeń w ustawowym terminie, pracownicy mają pełne szanse na wygranie spraw przed sądem.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 13 ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550 z późn. zm.).

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).