Przedsiębiorca rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej. Chce zatrudnić kilku zleceniobiorców. Powinien ustalić, jakim rodzajom ubezpieczeń będą oni podlegać i następnie zgłosić ich do ZUS.

Na podstawie wniosku EDG-1 następuje wpis do ewidencji oraz zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jako płatnika składek. ZUS, na podstawie danych z otrzymanych z organu ewidencyjnego sporządza zgłoszenie płatnika składek ZUS ZFA.

Niezależnie od wypełnienia wniosku EDG – 1 osoba prowadząca działalność zgłasza się do ubezpieczeń, składając druk ZUS ZUA (lub ZUS ZZA – gdy z działalności podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu). Formularz ten może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej.

Obowiązek ubezpieczeń

Osoba prowadząca działalność podlega z działalności obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Oczywiście gdy ma ona równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, np. wykonuje umowę o pracę z wynagrodzeniem równym co najmniej minimalnemu z działalności obowiązkowo podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne.

Złożenie druku ZUS ZUS/ZUS ZZA powinno nastąpić w terminie siedmiu dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Kody ubezpieczeń

Zgłoszenie następuje z kodem:

05 70 xx – w przypadku osoby, dla której minimalna podstawa wymiaru to 30 proc. minimalnego wynagrodzenia,

05 10 xx – w przypadku osoby, dla której minimalna podstawa wymiaru wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

05 43 xx – w przypadku wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia, w którym działalność została rozpoczęta. Należy przez to rozumieć pozostawanie w gotowości do wykonywania usług objętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.