Dziś odbędzie się w Senacie głosowanie nad ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Senackie komisje rodziny i polityki społecznej oraz samorządu terytorialnego zgłosiły do niej kilkadziesiąt poprawek. Jedna z nich przewiduje, że nowe przepisy zaczną obowiązywać już po miesiącu, a nie po 3 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, co zakłada uchwalona przez Sejm ustawa. Dzięki tej zmianie zostanie szybciej uruchomiony resortowy program Maluch, który przewiduje dofinansowanie dla gmin na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych.

Senatorowie chcą też dodać przepis, aby podjęcie decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego było poprzedzone udzieleniem rodzicom informacji o skutkach takiej decyzji.

– Treść i zakres takiej informacji będą określone w rozporządzeniu wydanym przez ministrów zdrowia i edukacji – mówiła podczas senackiej debaty Małgorzata Adamczak, senator PO, sprawozdawca ustawy.

Ta propozycja jest wynikiem protestów składanych przez część organizacji pozarządowych, m.in. Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, która zarzuca, że ustawa nie była konsultowana z pediatrami i psychologami, a objęcie małych dzieci instytucjonalną opieką będzie miało zły wpływ na ich dalszy rozwój.

– Ustawa była konsultowana z różnymi organizacjami i specjalistami, m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – mówił Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Senackie komisje zgłosiły też poprawkę, która dotyczy prywatnych klubów opieki nad małymi dziećmi. Ustawa przewiduje, że będą one musiały dostosować się do standardów lokalowych, sanitarnych i opiekuńczych, które są w niej przewidziane. Będą na to miały trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy. Poprawka Senatu zakłada natomiast, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi będą mogły ją prowadzić zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Kolejne poprawki zgłoszone do ustawy doprecyzowują kwestie związane ze szkoleniami dla osób, które będą zatrudnione jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, a nie spełniają określonych w przepisach kwalifikacji zawodowych. W ramach 280-godzinnego szkolenia co najmniej 80 godzin musi być poświęconych na zajęcia praktyczne, polegające na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat ma pomagać rodzicom w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Pozbawia żłobki statusu zakładu opieki zdrowotnej, co ułatwi ich zakładanie. Wprowadza też nowe formy opieki: kluby dziecięce i dziennych opiekunów, którzy będą sprawować opiekę w swoim domu. Rząd zrefunduje też rodzicowi składki do ZUS za legalnie zatrudnioną nianię.