Telepraca umożliwia elastyczne ukształtowanie godzin pracy, jednak pracodawca jest związany przepisami kodeksu pracy dotyczącymi ustalenia jej norm.
Telepraca może być więc wykonywana co do zasady w każdym systemie czasu pracy, np. pracy weekendowej. Nie ma moim zdaniem przeszkód, aby zgodnie z art. 142 ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu, którym taki pracownik jest objęty. Jeśli jednak telepracownik ma przekazywać na bieżąco wyniki swojej pracy, należy rozsądnie skoordynować godziny jego pracy z potrzebami i systemem funkcjonowania firmy. Warto także pamiętać o restrykcjach związanych z wykonywaniem pracy w porze nocnej. Pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki w porze nocnej przysługuje np. dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, ponadto nie może on przekroczyć ośmiogodzinnej normy dobowej w przypadku wykonywania zadań związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Idąc pracownikowi na rękę odnośnie do ukształtowania jego godzin zatrudnienia, trzeba liczyć się z koniecznością zapewnienia mu dodatkowych świadczeń.