Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu, może żądać od pracodawcy dodatkowych świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Celem dodatkowej odpowiedzialności pracodawcy jest wyrównanie szkody i krzywdy, jaką poniósł pracownik w wyniku wypadku przy pracy, a która nie została w całości pokryta z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Oznacza to, że pracodawca, jeśli ponosi winę za wypadek, zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumy potrzebnej do przygotowania go do innego zawodu. W przypadku gdyby w wyniku wypadku pracownik całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, może on żądać odpowiedniej renty. Ustawa wypadkowa nie zawiera ograniczeń w możliwości dochodzenia od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych w sytuacji, gdy szkoda doznana w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez ZUS. Należy pamiętać, że odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający. Oznacza to, że pracownik może się domagać od niego odszkodowania dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Przepisy określające problematykę odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy są określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 2002 roku. Każdy wypadek pracownika, który miał miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych, objęty jest ubezpieczeniem gwarantowanym przez ZUS. Jeśli pracownik zdecydował, że chce dochodzić roszczeń od pracodawcy na podstawie kodeksu cywilnego z powodu szkody spowodowanej wypadkiem w pracy, musi czekać na rozpoznanie roszczeń na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Przedwczesne skierowanie roszczeń do pracodawcy naraża pracownika na ich oddalenie. Poszkodowany musi także wykazać odpowiedzialność pracodawcy z tytułu czynu niedozwolonego – nie wystarczy samo stwierdzenie zaistnienia wypadku, nawet poparte protokołem powypadkowym. Jednocześnie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego to na poszkodowanym leży obowiązek wykazania poniesionej szkody (czyli uszczerbku na zdrowiu) oraz udowodnienie zaistnienia związku przyczynowego pomiędzy jej powstaniem a wypadkiem przy pracy.