Od 1 do 28 lutego 2011 r. niepełnosprawni studenci i uczniowie szkół policealnych mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki. Przyjmą je oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) właściwe ze względu na siedzibę szkoły (lub jej filii), w której osoby te pobierają naukę.

Na podstawie programu Student II osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie czesnego, zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania), dojazdów, instalacji i abonamentu za dostęp do internetu oraz zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (w tym programów komputerowych). Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej funduszu (www.pfron.org.pl). Z osobami, które złożyły wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011, będą zawierane aneksy do podpisanej już umowy. Wypłata środków jest planowana na przełomie marca i kwietnia tego roku.

PFRON zapowiada też, że znajdzie środki na finansowanie programu Pitagoras 2010. Jego celem jest zapewnienie niesłyszącym i głuchoniewidomym studentom i uczniom szkół policealnych pomocy tłumaczy migowych. Od jesieni ubiegłego roku tłumacze ci pomagają osobom niepełnosprawnym bezpłatnie, bo zabrakło środków na opłacenie ich usług.

– Środki na realizację programu powinny pojawić się już w II kwartale tego roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która wprowadziła zmianę struktury wydatków funduszu – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy PFRON.

Podkreśla on, że termin składania wniosków o pomoc na podstawie programu zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia.