Każda kobieta, która prowadziła własną działalność gospodarczą lub choćby współpracowała przy niej i jednocześnie przebywała na urlopie wychowawczym może starać się o umorzenie należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP). Dotyczy to kobiet, które w były w takiej sytuacji między 1 stycznia 1999 r., a 31 sierpnia 2009 r. Możliwość umorzenia składek wprowadziła ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1725).

Zainteresowani umorzeniem składek mogą ponownie składać wnioski od 1 lutego do 1 sierpnia 2011 roku włącznie. Może on dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeśli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

– Wnioski skierowane do ZUS po 1 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane – mówi Anna Staszyńska, zastępca dyrektora w departamencie realizacji dochodów w centrali ZUS.

Zgodnie z ustawą z 24 kwietnia 2009 r. o zmienie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609), od 1 września 2009 r. do 1 września 2010 r. przedsiębiorcze matki po raz pierwszy mogły składać wnioski o umorzenie składek ubezpieczeniowych. Okazało się wtedy, że znacznie mniej kobiet ubiegało się o pomoc, niż zakładał to rząd. W tym okresie złożonych zostało 23, 3 tys. wniosków o umorzenie należności z tytułu składek. ZUS szacował, że złoży je 46 tys. uprawnionych. Zakład wydał 17 tys. decyzji o umorzeniu na kwotę 59,1 mln zł. Średnia kwota umorzonych należności przypadających na jeden wniosek wyniosła około 3,4 tys. zł.

W przypadku osób, które pobierały zasiłki macierzyńskie, umorzeniu podlegały zarówno opłacone, jak i nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz na FP wraz z należnościami pochodnymi (odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną).

– W przypadku osób na urlopach wychowawczych umarzane były tylko należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, a z tych opłaconych umorzono tylko odsetki za zwłokę naliczone od składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych po terminie – mówi Anna Staszyńska.

Ważne!

Jeśli przedsiębiorcza matka opłaciła składki po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę