Wymiana studentów, doktorantów i naukowców między krajami Europy Środkowej w ramach programu CEEPUS powinna być kontynuowana - postanowił Sejm. W czwartek posłowie jednogłośnie przyjęli ustawę, upoważniająca prezydenta do ratyfikacji porozumienia w tej sprawie.

Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III ma zastąpić obecnie funkcjonujący program wymiany CEEPUS II, w którym - obok Polski - biorą udział Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Program polega na wymianie studentów, stażystów i wykładowców w ramach międzyuczelnianych sieci, składających się ze szkół wyższych z co najmniej trzech krajów. Studenci i wykładowcy mogą wyjeżdżać do uczelni partnerskich na część studiów, kursy językowe, praktyki i staże.

Koszty pobytu stypendystów za granicą finansowane są przez kraj gospodarza, który co roku musi zadeklarować pewną liczbę "miesięcy stypendialnych" i zaplanować w budżecie środki na ich sfinansowanie. W ramach tej puli osoby z krajów partnerskich mogą ubiegać się o miejsce na wymianie. Podróż natomiast jest finansowana przez kraj wysyłający stypendystę.

W programie CEEPUS II uczestniczy co roku ok. 400 polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich.

Nowy program będzie działał na tych samych zasadach

Nowy program będzie działał na tych samych zasadach, ale będą mogli z niego skorzystać nie tylko ci, którzy chcą za granicą uczyć się lub prowadzić zajęcia, ale też ci, którzy będą prowadzić badania naukowe.

"Dzięki przystąpieniu Polski do Porozumienia ustanawiającego Program CEEPUS III utrzymane zostaną korzystne i stabilne warunki, pozwalające na bardziej intensywny rozwój współpracy w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego z krajami Europy Środkowej i Południowej. Polskie szkoły wyższe i jednostki naukowe będą miały zagwarantowaną możliwość kontynuowania współpracy, pogłębiania nawiązanych kontaktów i prowadzenia wymiany z partnerami zagranicznymi. (...) Realizacja Programu CEEPUS III (...) wpłynie na podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i rozwój młodej kadry naukowej" - napisano w uzasadnieniu do ustawy, upoważniającej prezydenta do ratyfikacji umowy.

Program CEEPUS, ustanowiony porozumieniem podpisanym w Budapeszcie w grudniu 1993 r., był pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Zastąpił go CEEPUS II, podpisany w marcu 2003 r. w Zagrzebiu.

Porozumienie w sprawie Programu CEEPUS III zostało podpisane w marcu 2010 r. w Budvie.