Styczeń 2011 roku jest miesiącem, w którym na pracodawcach zatrudniających osoby niepełnosprawne ciążą szczególne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem poprzedniego roku. Jednocześnie w związku z uzyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne celowe będzie dokonanie przeglądu ewentualnych zaległości wobec PFRON.
Terminy do złożenia podsumowujących dokumentów sprawozdawczych, tj. deklaracji rocznego rozliczenia wpłat na PFRON (DEK-R), o których mowa w art. 21, 23, 31 i 33 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa), rocznej informacji INF-2 dotyczącej zwolnienia z wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy oraz półrocznej informacji dotyczącej spełniania warunków legitymowania się statusem zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej (INF-W), upływają 20 stycznia 2011 r.
Ponadto – mimo braku obowiązku rocznego rozliczenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (art. 25a ustawy) – styczeń jest miesiącem, w którym warto zwrócić uwagę na ewentualne zaległości wobec PFRON. Nieuregulowanie ich do 31 stycznia przesądzi o odmowie wypłaty prawnie wstrzymanego dofinansowania lub refundacji za poprzedni rok.

Roczne rozliczenie wpłat

Pracodawcy zobowiązani do wpłat na PFRON mają obowiązek rocznego rozliczenia wpłat.
W myśl art. 49 ust. 2 ustawy pracodawcy dokonują wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a tej ustawy, w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat, składając równocześnie zarządowi PFRON deklaracje miesięczne i roczne.
W terminie do 20 stycznia 2011 roku pracodawca złoży zatem oprócz deklaracji za grudzień 2010 roku (odpowiednio DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) także roczną deklarację rozliczenia wpłat na PFRON (DEK-R) za 2010 rok.
Deklaracje te będą po raz ostatni składane według wzorów określonych w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz (Dz.U. nr 105, poz. 989) – dalej rozporządzenie. Natomiast deklaracje za późniejsze okresy będą docelowo składane na nowych formularzach obecnie przygotowywanych przez resort pracy.
Deklaracja rocznego rozliczenia wpłat na PFRON (DEK-R) składa się z ośmiu części.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W styczniu upływają terminy złożenia rocznego rozliczenia wpłat na PFRON.W pełnej wersji artykułu:- Obowiązek informacyjny- Wypełnienie deklaracji- Wskaźnik zatrudnienia- Złożenie deklaracji DEK-II-a- Dokonanie rozliczenia wpłat- Informacje o zwolnieniu z wpłat- Konsekwencje niezłożenia INF-W