Obecnie polskie uczelnie na sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych zarabiają zaledwie około 100 mln dolarów rocznie. To mniej niż przychód jednego amerykańskiego uniwersytetu. University of Columbia W 2009 roku zarobił dzięki pracy zespołów naukowych 143 mln dolarów.

W celu wsparcia systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami resort nauki prowadzi Narodowy Program Foresight (NPF). W jego ramach do 15 lutego 2011 roku można składać wnioski o realizację trzech zadań: opracowanie kierunków rozwoju badań naukowych, analizę wyników badań w celu ich wykorzystania oraz opracowanie podstaw krajowego systemu monitoringu wdrażania projektów badawczych.

Wnioski mogą składać jednostki naukowe, czyli m.in. uczelnie, instytuty badawcze czy instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Trzeba tam umieścić takie informacje, jak: udokumentowane doświadczenia wykonawców przy projektach tego typu oraz CV ekspertów, którzy będą zaproponowane zadania realizować. We wniosku powinna się też znaleźć szczegółowa informacja o jego kosztach. Trzeba je składać do resortu nauki, oceni je zespół powołany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Na ich analizę będzie miał 14 dni. Po upływie tego terminu podejmie decyzję w sprawie jego przyjęcia.

Przy ocenie wniosku uwzględniane będą takie kryteria, jak doświadczenie przy realizacji projektów tego typu, trwałość planowanych rozwiązań systemowych, zwłaszcza (zakładane cele i przewidywane rezultaty) oraz możliwość wykonania zadań określonych w przedsięwzięciu założonym czasie. Zespół oceniając projekt weźmie pod uwagę też jego koszt.