Podstawą skargi PKPP Lewiatan do Trybunału Konstytucyjnego jest brak porozumienia rządu i Stolicy Apostolskiej w sprawie wprowadzenia w Polsce kolejnego święta wolnego od pracy. Art. 9 pkt. 2 konkordatu wyraźnie wskazuje, że w takim przypadku jest ono konieczne.

– Tymczasem projekt ustawy ustanawiający Trzech Króli dniem wolnym od pracy przygotowali posłowie, a rząd i Stolica Apostolska nie tylko nie zawarli porozumienia, ale nawet nie przedstawili opinii – tłumaczy Grażyna Spytek-Bandurska, zastępca dyrektora Departamentu Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego PKPP Lewiatan.

Tłumaczy, że doszło do złamania procedury ustanawiania świąt wolnych od pracy określonej w umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Polskę. Uwagę na to zwracało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Podkreślało, że ze względów proceduralnych ustawa może być niezgodna z art. 9 konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Bez zgody Watykanu

– To solidna podstawa do zaskarżenia tych przepisów – ocenia Zdzisław Zarzycki z Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podkreśla, że mogłyby one zostać uznane za konstytucyjne tylko w razie przyjęcia, że 6 stycznia jest dniem wolnym na podstawie ustawy o dniach wolnych od pracy i tylko przypadkiem zbiega się z kościelnym świętem Trzech Króli. Wtedy nie musiałoby być one uwzględnione w konkordacie.

– W tym przypadku decydujące znacznie ma jednak fo, że zgodnie z art. 91 konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą. Wydaje się więc, że ustanowienie 6 stycznia dniem wolnym powinno odbyć się zgodnie z procedurą wskazaną w konkordacie – uważa Zdzisław Zarzycki.

Posiłkowo PKPP Lewiatan będzie argumentował swój wniosek niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi, jakie wywołuje wprowadzenie kolejnego dnia wolnego. Roczna sprzedaż towarów i usług (tylko w przypadku dużych firm) będzie mniejsza o 4,2 mld zł. Pracownicy mogą też korzystać z kolejnego długiego weekendu.

– A to powoduje spowolnienie działalności firm na przełomie roku – mówi Grażyna Spytek-Bandurska.