Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmieniły one art. 11 tej ustawy. Zgodnie z nowym jego brzmieniem od stycznia bieżącego roku miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Nowa regulacja ma zastosowanie do starszych pracowników, którzy ukończyli 50 lat najpóźniej 31 grudnia 2010 r. Jeśli ktoś ukończy więc 50 lat w tym roku, to nowy przepis nie będzie miał do niego zastosowania. Na przykład gdy pracownik, który 50. rok życia ukończy 17 stycznia 2011 r. i przebywa w szpitalu od 11 stycznia do 11 marca 2011 r., za okres od 11 stycznia do 12 lutego 2011 r. (33 dni) ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby, a za okres od 13 lutego do 11 marca 2011 r. przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała po 31 grudnia 2010 r., okres od 15. do 33. dnia choroby w roku kalendarzowym, za który przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, jest liczony, począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej po okresie wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia za czas choroby (za okres 14 dni).

Kontynuowanie choroby

Zasada 80 proc. świadczenia otrzymywanego przez starszego pracownika w czasie pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia ma także zastosowanie w przypadku, gdy niezdolność do pracy pracownika przypada na przełomie roku. Czyli gdy zaczęła się przed 1 stycznia 2011 r. i trwa nieprzerwanie także w 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 r. pracownik ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Ci pracownicy, którzy 31 grudnia 2010 r. byli uprawnieni do wynagrodzenia za czas choroby (okres ich pobytu w szpitalu w 2010 roku był krótszy niż 14 dni), w nowym roku na nowo otrzymają najpierw od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe 80 proc. za 14 dni, także w razie przerw w okresach leczenia. Jeżeli będą kontynuować leczenie szpitalne, otrzymają od ZUS zasiłek chorobowy 80 proc. za okres pomiędzy 15. a 33. dniem niezdolności do pracy. Jeżeli w tym okresie będą korzystali ze zwolnienia lekarskiego w domu, a do szpitala trafią po 34. dniu, za ten czas otrzymają już zasiłek chorobowy wynoszący 70 proc. pensji.

Wypadek w pracy

W przypadku gdy niezdolność do pracy pracownika zostanie spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, okresu choroby z tego tytułu nie wlicza się do 33 lub odpowiednio 14 dni, po upływie którego pracownik nabywa prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Zatem przy ustalaniu okresu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, w którym za okres pobytu w szpitalu zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru, nie wlicza się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Na przykład jeśli pracownik był w szpitalu, bo uległ wypadkowi, to za ten okres otrzyma świadczenie chorobowe odpowiadające 100 proc. pensji. Z kolei w razie gdy zachoruje ponownie, ale już nie z powodu wypadku, to otrzyma niższe świadczenie. Wyniesie ono 80 proc. pensji.

Chorobowe po zwolnieniu

Niezależnie od wieku pracownika za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia przysługuje zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy. W tym czasie osoba niezdolna do pracy nie jest pracownikiem, dlatego zasada dotycząca wyższej wysokości zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu nie ma zastosowania (wyższy zasiłek odnosi się bowiem do pracownika). Za okres niezdolności do pracy, licząc od pierwszego dnia po rozwiązaniu umowy, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Pracownik, który 31 grudnia nabył prawo do zasiłku chorobowego, od 1 stycznia ma nadal prawa do tego zasiłku za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy z powodu choroby, a okresu niezdolności do pracy od 1 stycznia nie wlicza się do okresu choroby, za który płaci pracodawca. Zatem od 15. do 33. dnia choroby w roku kalendarzowym jest w tym przypadku liczony, począwszy od niezdolności do pracy przypadającej po przerwie, a więc po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas choroby.

Trzeba jeszcze pamiętać o innej sytuacji. Chodzi o pracownika, który ukończył 50. rok życia, jest niezdolny do pracy na przełomie roku oraz jego niezdolność do pracy trwała w 2010 roku dłużej niż 14 dni, ale nie dłużej niż 33 dni (pracownik 31 grudnia 2010 r. ma prawo do zasiłku chorobowego). W takim przypadku okres, za który przysługuje wyższa wysokość zasiłku chorobowego w związku z pobytem w szpitalu, jest liczony od 1 stycznia 2011 r. Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru przysługuje wówczas maksymalnie przez 19 dni, nie dłużej niż do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.