Osoby bezrobotne mogą otrzymać bezzwrotną pomoc z UE na założenie spółdzielni socjalnej lub kapitał początkowy na przystąpienie do już istniejącej. Takie projekty od ubiegłego roku województwa mogą kontraktować w ramach poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na dobre ruszą one w tym roku, ponieważ dopiero od niedawna są znane szczegółowe zasady udzielania wsparcia.

Dotacja przysługuje na założenie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do już istniejącej. Jej wysokość jest uzależniona od liczby założycieli spółdzielni socjalnej. Jedna osoba (założyciel) może otrzymać do 20 tys. zł. Maksymalnie na całą spółdzielnię nie może przypaść więcej niż 200 tys. zł.

Oprócz tego uczestnikom projektu przez pół roku (z możliwością przedłużenia do roku) przysługuje wsparcie pomostowe w miesięcznej wysokości odpowiadającej płacy minimalnej (1386 zł).

O dofinansowanie może się ubiegać każda osoba fizyczna zagrożona wykluczeniem społecznym, w szczególności jeśli jest bezrobotna lub niepełnosprawna. Jedynym warunkiem jest brak zarejestrowanej działalności gospodarczej przez rok przed przystąpieniem do projektu.

– Wsparcie zostanie wypłacone osobie oddelegowanej do projektu przez organizację pozarządową, która chce założyć spółdzielnię socjalną – mówi Małgorzata Przybył z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Projekty dla zakładających spółdzielnie realizowane są przez tzw. operatorów wybieranych w konkursach i mających doświadczenie w pracy z długotrwale bezrobotnymi. Jak podkreśla Magdalena Huszcza z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, podmioty te będą nie tylko przygotowywać bezrobotnych do założenia spółdzielni, ale też wspierać ich aż do usamodzielnienia. Przez rok będą musiały monitorować, jak uczestnicy projektu wykorzystują pomoc. W tym czasie bezrobotny nie będzie mógł zrezygnować z członkostwa w spółdzielni, bo inaczej będzie musiał zwrócić dotację z odsetkami.

Unijnych środków na wsparcie ekonomii społecznej jest jeszcze dużo. Wszystkie województwa miały do 2013 roku przyznane na ten cel prawie 650 mln zł. Dotychczas wykorzystały około 230 mln zł.