Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowy sposób udzielania urlopu ojcowskiego dla osób wychowujących przysposobione dziecko. Prawo do niego przysługuje im w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego o przysposobieniu, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego lub dziesiątego, a nie jak do końca 2010 roku, pierwszego roku życia dziecka. W związku z tym ubezpieczeni, którzy wykorzystali już urlop ojcowski, bo ich dzieci nie skończyły pierwszego roku życia, mają wątpliwość, czy mogą teraz po raz drugi się o niego ubiegać, gdy termin jego wykorzystania został przesunięty. ZUS wyjaśnia, że nie mogą tego zrobić.

Dodaje, że ten ubezpieczony, który przysposobił dziecko do końca 2010 roku i przed tą datą nie wykorzystał urlopu ojcowskiego, może z niego skorzystać w tym roku i otrzymać za ten okres zasiłek macierzyński. Jeśli więc ojciec adopcyjny nie mógł w ubiegłym roku wykorzystać tego urlopu bo przysposobione przez niego dziecko miało na przykład 5 lat, może to zrobić w tym roku o ile od daty przysposobienia nie upłynęło 12 miesięcy. Tacy rodzice powinni więc jak najszybciej składać wnioski o urlop ojcowski, bo w miarę upływu czasu będą tracić do niego prawo.

Zakład przypomina równocześnie, że do zasiłku macierzyńskiego za okres korzystania z tego urlopu mają prawo nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, ale także wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Chodzi więc m. in. o prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czy zleceniobiorców, o ile opłacają za siebie składki chorobowe.