Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie zapewni im wyżywienie i odzież w sytuacji, gdy nie będą mogły samodzielnie zaspokoić tych potrzeb.
W konsultacjach społecznych znajduje się już projekt rozporządzenia, które określa kwalifikacje osób, które zajmują się ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. Obowiązujące do końca stycznia rozporządzenie dotyczy jedynie standardu pomocy udzielanej w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a konieczność jego poszerzenia wprowadziła nowelizacja ustawy.
Przygotowany przez resort pracy projekt przewiduje, że w ośrodkach wsparcia wymagane są dodatkowe kwalifikacje dla osób zatrudnionych na stanowisku m.in. psychologa i pracownika socjalnego. Muszą one mieć ukończone szkolenia w wymiarze co najmniej 100 godzin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania związane z przemocą domową.
Z kolei w przypadku osób pracujących ze sprawcami przemocy, które prowadzą tzw. oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wymagane jest, aby w ramach szkolenia w wymiarze 100 godzin połowa z nich dotyczyła pracy z osobami stosującymi przemoc.
Ponadto rozporządzenie wprowadza zmiany doprecyzowujące standard pomocy świadczonej osobom dotkniętym przemocą. Dotyczą one zapewnienia w ośrodku warunków do nauki dla dzieci w nich przebywających oraz zaopatrzenia ofiar przemocy w odzież i środki czystości, jeżeli nie mają środków do ich samodzielnego zaspokojenia.
Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak osoby zatrudnione w specjalistycznych ośrodkach, które nie spełniają wymaganych kwalifikacji, mają czas na ich uzupełnienie do 31 grudnia 2015 roku.