Minister obrony narodowej przygotował nowe rozporządzenie określające zasady przyznawania wyżywienia dla tej służby. Zgodnie z nim funkcjonariusze, którym nie wydano wyżywienia w naturze, zamiast niego otrzymują równoważnik pieniężny.

Jeśli funkcjonariusz pełni służbę z żołnierzem zawodowym wyznaczonym na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego, to przysługuje mu równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie według norm ustalonych dla tej formacji.

Osoba taka może skorzystać z wyżywienia według stawek MON, jeśli normy wyżywienia ustalone dla żołnierzy zawodowych są korzystniejsze. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu. Przepisy te wejdą w życie 22 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 21 grudnia 2010 r. w sprawie norm wyżywienia i przypadków, w których funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie (Dz.U. nr 5, poz. 15).