Ustawa z 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 219, poz.1443) nałożyła na ministra zdrowia obowiązek przygotowania rozporządzenia, które określi, jak ma wyglądać wzór planu działania systemu ratownictwa w poszczególnych regionach. Takie plany przygotowują wojewodowie. Nowe przepisy, które określiły te szczegóły, weszły w życie 4 stycznia. Zgodnie z nimi plan działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) musi zawierać m.in.:

● charakterystykę obszaru – m.in. strukturę zaludnienia, połączenia komunikacyjne,

● statystyczną analizę zagrożeń występujących w danym województwie – np. najczęstsze przypadki chorób.

W planie muszą również znaleźć się informacje o posiadanych na danym terenie (w roku sporządzania planu) jednostkach zespołów ratowniczych (liczba, rodzaj, rozmieszczenie), bazie i zasobach (np. liczba łóżek), jakimi dysponują szpitale.

Wśród kryteriów, jakie są brane pod uwagę przy kalkulacji kosztów działania zespołów ratowniczych, wlicza się koszty bezpośrednie i pośrednie związane z ich utrzymaniem, a także utrzymania stanowisk dyspozytorów medycznych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. nr 3, poz. 6).