Regulacja przewidująca zawieszenie prawa do emerytury przysługującej osobom, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury, weszła w życie 1 stycznia 2011 r. Prawo to ulega zawieszeniu niezależnie od wysokości osiąganego przychodu oraz od wieku osoby uprawnionej do emerytury, co oznacza, że dotyczy także kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn, którzy skończyli 65 lat – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).

Jak podkreślono, zawieszeniu podlega także okresowa emerytura kapitałowa.

Regulacja ta dotyczy wszystkich emerytów, którzy nie rozwiązali stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury. Jednak – w zależności od tego, czy emerytura została uzyskana przed dniem 1 stycznia 2011 r., czy już w 2011 r. – różna jest data, od której – wobec kontynuowania stosunku pracy zawartego przed uzyskaniem emerytury – Zakład wstrzyma jej wypłatę.

Regulacja ta ma także zastosowanie do emerytur przysługujących osobom pozostającym w stosunku pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub w państwach, z którymi Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (z wyłączeniem osób zatrudnionych w Australii, z którą umowa po stronie australijskiej obejmuje wyłącznie emerytury z tytułu zamieszkiwania w tym państwie).

Tym osobom, które nabywają prawo do emerytury po 31 grudnia 2010 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy – Zakład nie podejmie wypłaty emerytury. Chodzi tu o osoby, które: wniosek o emeryturę złożyły po 31 grudnia 2010 r., wniosek o emeryturę złożyły jeszcze w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania emerytury (np. osiągnięcie wymaganego wieku) spełnią po 31 grudnia 2010 r.

W informacji ZUS przedstawiono następujący przykład: pan Władysław złożył wniosek o emeryturę w grudniu 2010 r. Jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zawartej w 1997 r., kontynuuje zatrudnienie. Wiek emerytalny (65 lat) ukończy 19 stycznia 2011 r. i od tej daty ZUS przyzna mu emeryturę, ale nie będzie jej wypłacał, bowiem pan Władysław nie rozwiązał stosunku pracy.

Jak podkreślono w informacji ZUS, osoby, które rozwiążą stosunek pracy nawiązany przed przejściem na emeryturę, muszą niezwłocznie zgłosić wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.

Przepisy nakazują podjęcie wypłaty od miesiąca, w którym – przynajmniej przez 1 dzień – emeryt już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury w związku z ustaniem zatrudnienia należy koniecznie dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy – poinformował ZUS. Jak podkreślono, osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem miesiąca (np. 30 kwietnia czy 31 sierpnia), wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek w tej sprawie.

Podstawa prawna

Art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726).

Art. 103 – 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).