Bezwzględny zakaz dublowania umów wprowadziły nowe wytyczne ministra rozwoju regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Weszły w życie 1 stycznia. Zgodnie z nimi, chcąc powierzyć etatowemu pracownikowi projektu dodatkowe zadania, należy zmienić zakres jego obowiązków w ramach stosunku pracy. Nie wolno natomiast zawierać z nim dodatkowych umów, np. cywilnoprawnych.

Na przykład w budżecie projektu zaplanowano wydatki na zatrudnienie koordynatora oraz osoby przeprowadzającej rekrutację uczestników szkoleń. Realizator projektu chce powierzyć przeprowadzenie rekrutacji koordynatorowi, który został już zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Musi dokonać zmiany zakresu jego obowiązków zawartego w umowie o pracę lub w zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy, dodając czynności związane z prowadzeniem rekrutacji.

Zwiększenie zakresu obowiązków tej osoby może pociągnąć za sobą podniesienie wynagrodzenia. Nie jest natomiast możliwe zawarcie z koordynatorem umowy cywilnoprawnej, ponieważ ustanowione w niej wynagrodzenie zostanie uznane za wydatek niekwalifikowalny.

W projektach PO KL nie można również zatrudniać osób, które są pracownikami urzędów wdrażających ten program, np. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich czy regionalnych ośrodków EFS. Wytyczne dopuszczają jednak odstępstwo od tej zasady, jeżeli nie zachodzi konflikt interesów oraz podwójne finansowanie.

Każdorazowo przy zatrudnianiu nowej osoby w projekcie należy to jednak zweryfikować. Do konfliktu interesu oraz podwójnego finansowania nie dojdzie np. w sytuacji zatrudnienia w projekcie systemowym realizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pracownika jednego z departamentów tego resortu, zajmującego się wdrażaniem PO KL. Warunkiem jest jednak, by został on oddelegowany do realizacji projektu systemowego, a jego wynagrodzenie w całości będzie finansowane ze środków EFS.

Ten sam pracownik nie może być natomiast zatrudniony np. jako wykładowca w projekcie uczelni, która ubiega się o unijne dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez MEN. Wynagrodzenie tej osoby może zostać uznane za niekwalifikowalne, gdyż powstaje konflikt interesów. Pracownik MEN w ramach swoich obowiązków pełnionych w urzędzie marszałkowskim będzie miał wpływ na wynik oceny projektów oraz przyznanie dofinansowania.

Podstawa prawna

Wytyczne ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opublikowane na stronie www.efs.gov.pl.