Do 31 grudnia 2010 r. urzędy musiały zlikwidować państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. W tych ostatnich zatrudniani byli, za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), młodociani pracownicy. Likwidacja tych gospodarstw nie przeszkodzi w kontynuowaniu pracy przez około 3,3 tys. młodych osób uczących się zawodu.

Nowelizacja rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 6, poz. 41) ma na celu m.in. dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1725). Polegają one na rozszerzeniu zakresu działalności OHP o prowadzenie szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego i w rejonowych ośrodkach szkolenia zawodowego młodzieży.

Ośrodki szkolenia zawodowego zostały przejęte przez komendanta OHP na podstawie porozumienia z 23 września 2010 r. zawartego pomiędzy ministrem gospodarki a Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, uzgodnionym z ministrem pracy ipolityki społecznej.

Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży zostały utworzone 1 stycznia 2011r. na bazie likwidowanych gospodarstw pomocniczych. Dwadzieścia nowo utworzonych rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży są jednostkami podporządkowanymi odpowiednio Wojewódzkim komendantom OHP lub dyrektorom Centrów Kształcenia i Wychowania. Zastąpiły one działalność trzydziestu pięciu zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych w zakresie organizacji szkolenia zawodowego dla uczestników OHP oraz innych osób do 25 roku życia z terenu województwa, w obrębie którego będą działać.

Rejonowe ośrodki będą prowadzić działalność szkoleniową w formie kursów. Z kolei podstawowymi zadaniami centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania oraz hufców pracy będzie prowadzenie działalności wychowawczej (całodobowa opieka) oraz podwyższanie wykształcenia ogólnego i zawodowego w formach szkolnych w ramach gimnazjów lub zasadniczej szkoły zawodowej o 2- lub 3-letnim cyklu kształcenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. nr 5, poz. 16).