Miesięczne dofinansowania pensji niepełnosprawnych otrzymują firmy, które zatrudniają takie osoby. Chodzi o pracowników ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi PFRON. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

Nowe przepisy doprecyzują zasady przyznawania dofinansowania, w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy (czyli np. na 1,5 etatu). W takiej sytuacji miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej ją zatrudnił.

Jeżeli więc niepełnosprawny jest zatrudniony np. na cały etat w jednej firmie i na 0,5 etatu w drugiej, dofinansowanie otrzyma tylko pierwszy pracodawca, jeżeli to on wcześniej zatrudnił niepełnosprawnego. Gdyby z kolei pierwszym pracodawcą niepełnosprawnego był ten, który zatrudnia go na pół etatu, miałby on prawo do 50 proc. dofinansowania (pozostałe 50 proc. otrzymałby drugi pracodawca, który zatrudnia niepełnosprawnego na cały etat).

Wprowadzone zmiany mają chronić przed obchodzeniem prawa i wyłudzaniem publicznych środków. Dzięki nim na pewno nieopłacalne będzie już np. fikcyjne dzielenie firm i zatrudnianie w obu tego samego pracownika na pełny etat.

Nowe przepisy mogą jednak zwiększyć ryzyko związane z zatrudnieniem niepełnosprawnych. Kiedy firmy przyjmują ich do pracy, nie zawsze wiedzą, czy osoby te nie są już zatrudnione np. na pół etatu w innej firmie. A od tego będzie przecież zależeć wysokość dofinansowania do ich pensji.

Podstawa prawna

Art. 1 ust. 11 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).