Gminy w ramach zadań związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są zobowiązane do tworzenia tzw. zespołów interdyscyplinarnych. W ich skład wchodzą przedstawiciele m.in. policji i pomocy społecznej.

Pierwszym krokiem w procedurze powołania gminnego zespołu jest uchwała rady gminy określająca tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków zespołu. Następnie konieczne jest zawarcie porozumień między wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta a osobą kierującą daną instytucją, która deleguje do prac w zespole.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Białymstoku, który przygotował wskazówki dla gmin, jak zakładać zespół, tłumaczy, że porozumienia mogą być zawarte oddzielnie z każdą instytucją lub wspólnie w jednym dokumencie. Imienny skład zespołu jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zarządzeniem. Takim zarządzeniem będzie też dokonywana zmiana personalna w składzie członków zespołu.

Ponadto zadaniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest zwołanie pierwszego posiedzenia zespołu, na którym wybierany jest jego przewodniczący. Sposób jego wyboru powinien być określony w uchwale radnych, podobnie jak sposób pełnienia zastępstwa w trakcie jego nieobecności.

ROPS proponuje też, aby w uchwale znalazł się zapis dotyczący możliwości powoływania przez przewodniczącego grup roboczych do pomocy w indywidualnych przypadkach osób dotkniętych przemocą. Inaczej grupa robocza będzie mogła być powołana tylko podczas spotkania całego zespołu przeciwdziałającego przemocy.