Tak
W przypadku, gdy pomiędzy ustaniem jednej umowy a zawarciem kolejnej nie ma dnia przerwy, płatnik nie powinien składać formularza ZUS ZWUA i wyrejestrowywać go z ubezpieczeń oraz ponownie zgłaszać na formularzu ZUS ZUA. Wyrejestrowanie oraz ponowne zgłoszenie jest konieczne, gdy pomiędzy ustaniem jednej umowy a rozpoczęciem wykonywania kolejnej jest co najmniej jeden dzień przerwy.
Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Płatnik składek jest zobowiązany zgłosić go do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu do ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi 04 xx xx, a po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy musi go wyrejestrować z ubezpieczeń, składając formularz ZUS ZWUA.
Jeżeli więc zleceniobiorca wykonywał pracę od 1 do 10 września, a następnie zawarł umowę na okres od 11 do 15 września, płatnik powinien złożyć formularz ZUS ZWUA i wyrejestrować go z ubezpieczeń, wpisując 16 września 2007 r. jako datę ustania ubezpieczeń. Z uwagi, że płatnik złożył formularz ZUS ZWUA i wyrejestrował zleceniobiorcę z ubezpieczeń z dniem 11 września, powinien złożyć korektę formularza ZUS ZWUA, w którym jako datę ustania ubezpieczeń poda 16 września, a w pole kod przyczyny wyrejestrowania wpisze 100 (ustanie tytułu do ubezpieczeń). Płatnik może też złożyć formularz ZUS ZUA od 11 września, a następnie ZUS ZWUA od 16 września.
MICHAŁ JAROSIK
ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych
PODSTAWA PRAWNA
■ Art. 13 pkt 2, 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
■ Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).