Tak

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi bowiem przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany przez pracowników w związku z wykonywaną umową o pracę.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w związku z chorobą oraz zasiłki. Z podstawy wymiaru składek wyłączone są również przychody wymienione w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż jest to przychód ze stosunku pracy, który nie został wymieniony w powołanym wyżej rozporządzeniu. Należy więc od niego opłacić składki na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnik składek powinien złożyć za byłego pracownika do ZUS imienny raport miesięczny ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx, w którym wykaże składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne naliczone od wypłaconego przychodu. Raport ten powinien być złożony za miesiąc, w którym zostanie zrealizowana wypłata wynagrodzenia. Jeżeli przykładowo wynagrodzenie to zostanie wypłacone we wrześniu, to składki powinny być rozliczone w raporcie składanym za wrzesień.

MARCIN LIPIŃSKI

specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74, z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

■  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 4 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 149, poz. 982 z późn. zm.).