Wydatki takie, np. zakup komputera, monitora, drukarki, mebli, zostaną pokryte przez Unię Europejską w 100 proc. pod warunkiem, że pracownik, który z nich korzysta, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na co najmniej 1/2 etatu.

Takie zapisy znalazły się w znowelizowanych przez ministra rozwoju regionalnego zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), które obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

Oznacza to, że koszty wyposażenia personelu projektu zatrudnionego w innej formie niż na podstawie stosunku pracy (np. na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub osób samozatrudnionych) nie będą w ogóle kwalifikowalne. Tym samym nie można ich pokryć ze środków projektu.

Pracodawca może również wyposażyć stanowisko pracy osobie zatrudnionej na mniej niż pół etatu, ale wydatki takie nie zostaną w całości zrefundowane ze środków unijnych. W przypadku np. osoby zatrudnionej w projekcie na 1/3 etatu pracodawca uzyska refundację kosztów poniesionych na wyposażenie tego stanowiska pracy także tylko w 1/3.

Zgodnie z nowymi zasadami finansowania PO KL w przypadku zatrudnienia więcej niż jednej osoby w wymiarze poniżej 1/2 etatu, korzystających z tego samego stanowiska pracy, sumuje się wymiar czasu pracy tych pracowników. Jeżeli łącznie przekroczy on pół etatu, możliwe jest uznanie wydatków poniesionych na wyposażenie tego stanowiska pracy w całości.

Zgodnie z nowymi zasadami finansowania PO KL wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie powinna odpowiadać stawkom stosowanym przez pracodawcę – realizatora projektu. Oznacza to, że nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy pracownicy projektu są wynagradzani znacznie powyżej stawek stosowanych przez pracodawcę dla innych pracowników, niezaangażowanych w realizację projektu PO KL. Stanowi to naruszenie zasady efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków w szczególności, gdy zadania, jakie są wykonywane w ramach projektu i poza nim, są rodzajowo podobne.

Jeżeli np. przedsiębiorca realizujący unijny projekt wypłaca swoim pracownikom zaangażowanym w pozaprojektową działalność wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł, natomiast osobom zatrudnionym w projekcie za wykonywanie podobnych zadań płaci 8 tys. zł miesięcznie, to wydatek ten może zostać zakwestionowany podczas kontroli.

Oddelegowanie własnego pracownika do projektu

Przedsiębiorca – realizator projektu w ramach PO KL może oddelegować do niego własnego pracownika na część etatu. Musi jednak spełnić łącznie następujące warunki:

● zadania wykonywane przez pracownika w projekcie zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę, zakresie czynności służbowych lub opisie stanowiska pracy

● zostanie określona proporcja faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu

● wynagrodzenie pracownika w projekcie zostanie ustalone zgodnie z tą proporcją

Podstawa prawna

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opublikowane na stronie: www.efs.gov.pl.